Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik (herefter ’politik’) beskriver, hvordan Loeven Advokatpartnerselskab (herefter ’Loeven’) behandler personoplysninger i vores sagsbehandling, KYC-procedurer og rekruttering.

’Personoplysninger’ omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af ’personoplysninger’.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager, er:

Loeven Advokatpartnerselskab

CVR-nr.: 37 34 96 74
Frederiksgade 19, 3.
1265 København K

Telefon: +45 70605026

E-mail: info@loevenlaw.dk

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata og dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte advokat Michael Lund Nørgaard på telefon +45 24 93 02 68 eller på mail mln@loevenlaw.dk.

Vi beder om, at du i din henvendelse til os giver tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
’Behandling’ af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Til brug for vores ydelser til vores klienter indsamler, behandler og opbevarer Loeven en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon og adresse. Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, fx vores klienter eller offentlige myndigheder eller databaser.

Jobansøgninger vil blive besvaret med invitation til jobsamtale eller afvisning. Såfremt vi ikke har nogle ledige stillinger, men vi ønsker at gemme ansøgningen, vil vi bede om dit samtykke til at gemme din ansøgning.

GRUNDLAG FOR VORES BEHANDLING
Det juridiske grundlag for vores behandling af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra b, hvis du som klient er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient. I andre tilfælde, herunder hvis du er ansat hos vores klient, er modpart eller en anden person af betydning for sagens behandlinger, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at rådgive, håndhæve eller forsvare vores klients interesser.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (f.eks. virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk), eller skal vi yde assistance til dig i forbindelse med en transaktion, skal vi for at kunne identificere dig behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer. Grundlaget for behandling af CPR-numre er Loevens forpligtelse til at overholde hvidvask-, tinglysnings- og/eller selskabslovens regler, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, jf. forordning 679/2016 art. 87, og med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 87.

I forbindelse med behandling af straffesager, behandler vi oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser. Grundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold er, at det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og at denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, 2. pkt., jf. forordning 679/2016 art. 10.

I nærmere afgrænsede tilfælde behandler Loeven i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Vi vil kun behandle sådanne oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra a og litra e, og forordning 679/2016 art. 9, stk. 2, litra a og f.

MODTAGERE
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt i overensstemmelse med gældende advokatetiske regler.

I vores sagsbehandling vil vi udveksle dine oplysninger med modparter og domstole. Vi vil endvidere udveksle dine oplysninger med offentlige myndigheder, såfremt vi har indhentet dine oplysninger med det formål at udveksle oplysningerne med offentlige myndigheder, fx ved registrering af ændringer i selskaber eller håndtering af klagesager.

OPBEVARING
Vi opbevarer dine oplysninger så længe, dette er nødvendigt til opfyldelse af det formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Herefter bliver oplysningerne slettet. Som udgangspunkt opbevares sagsakter i 5 år fra opgavens afslutning.

Hvis vi afslår din jobansøgning, vil vi samtidig slette dine personoplysninger. Hvis vi ikke meddeler dig et afslag med det samme, gemmes din ansøgning i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slettes.

DATABEHANDLERE
Vi anvender Visma e-conomic A/S til håndtering af vores fakturaer, DocuSign, Inc. til håndtering af elektronisk aftaleindgåelse, Microsoft Ireland Operations, Ltd. og Creditro A/S til håndtering af vores klientkendskabsprocesser og forpligtelser efter hvidvasklovgivningen samt Unik Hosting til elektronisk dokumenthåndtering. En liste over vores databehandlere kan rekvireres hos os ved henvendelse til ovennævnte kontaktperson.

DINE RETTIGHEDER
Som registreret har du ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ligesom du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset efter lovgivningen eller af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder her: https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

KLAGEMULIGHEDER
Er du uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå Loeven behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

ÆNDRINGER I POLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at ændre politikken grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 Privatlivspolitikken er senest opdateret 20. juni 2023.