Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Loeven Advokatpartnerselskab, CVR-nr. 37349674, Frederiksgade 19, 1265 København K (’Loeven’) påtager sig for klienter, medmindre andet skriftligt aftales.

SAGENS MODTAGELSE
Inden vi endeligt påtager os en opgave for en klient, afklarer vi gennem vores interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt, der vil forhindre os i at repræsentere klienten i forbindelse med den konkrete opgave.

Såfremt der i forbindelse med opgavens udførelse måtte opstå inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi er nødsaget til at frasige os sagen, vil vi efter anmodning anbefale en anden advokat.

IDENTITETSOPLYSNINGER SAMT FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK
Loeven er som advokatfirma omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Forinden vi kan påbegynde opgaven, skal klienten således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi herudover forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets eller fondens reelle ejerforhold. Rigtigheden af de indhentede oplysninger skal bekræftes én gang årligt.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Der henvises til vores privatlivspolitik om vores opbevaring af personoplysninger.

ADVOKATOPDRAGETS UDFØRELSE
Loevens advokatopdrag omfatter juridisk rådgivning, som følger naturligt af opgavens karakter. Omfanget og karakteren af den enkelte opgave aftales med klienten, enten ved opstart af opgaven i en formel opdragsbeskrivelse eller under sagsforløbet.

Vi er som medlemmer af Advokatsamfundet underlagt Advokatsamfundets regler, og alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler og retsplejelovens bestemmelser om advokater.. Den juridiske rådgivning omfatter alene indholdet af dansk ret samt i relevant omfang fællesskabsret.

HONORAR OG FAKTURERING
Vores honorar beregnes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er blevet tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages der udgangspunkt i den tid, der er anvendt i forbindelse med vores bistand, de involverede medarbejderes erfaring og fastsatte timepriser, sagens værdi og betydning for klienten, opgavens kompleksitet, det opnåede resultat samt det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse.

Efter anmodning giver vi gerne et overslag om det forventende honorar forud for en opgaves udførelse samt oplysning om de forventede omkostninger og udlæg i samme forbindelse. Vi sørger ligeledes for løbende og så tidligt som muligt at orientere klienten, hvis det måtte vise sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. I forhold til forbrugere vil vi altid give oplysning om honorarets forventede størrelse, inden vi påbegynder en opgave.

Loeven kan også tilbyde at arbejde efter en fast pris og under givne forudsætninger, der på forhånd er aftalt skriftligt med klienten.

Vi fakturerer månedsvis for vores udførte arbejde. Ved mindre enkeltopgaver, og/eller såfremt der måtte være indgået en anden skriftlig aftale med klienten om anden faktureringsfrekvens, kan vi efter omstændighederne vælge at fakturere i forbindelse med afslutningen af sagen..

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg og relevante sagsomkostninger i forbindelse hermed. Som udgangspunkt vil udlæg og sagsomkostninger blive opkrævet særskilt forud for afholdelsen af disse udlæg, medmindre andet aftales med klienten.

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Forsinket betaling vil medføre, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb i henhold til rentelovens bestemmelser. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

MOMS
Loevens momsnummer er DK37349674.

Vores honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis klienten i sit hjemland er forpligtet til at indeholde kildeskat af vores honorar, skal honoraret automatisk forhøjes med et sådant beløb, at Loeven efter den pågældende kildeskat vil modtage et beløb svarende til det oprindeligt fakturerede beløb før kildeskat.

KLIENTMIDLER

Alle midler, som vores klienter betror Loeven, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelse.

Loeven er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti, og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti, som klienten har i det pågældende pengeinstitut. Loeven vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelse. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelse kan fås ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

FORTROLIGHED
Alle medarbejdere hos Loeven er underlagt tavshedspligt vedrørende vores klienters sager og øvrige forhold. Alle oplysninger, som vi modtager fra vores klienter i forbindelse med vores bistand, er underlagt vores tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger i fuld fortrolighed.

Fortroligheden gælder med respekt af de regler, som følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask.

ANSVAR
Loeven er ansvarlige for den ydede rådgivning over for vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog begrænset i forhold til det aftalte omfang af vores rådgivning. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Vores ansvar i den enkelte sag er endvidere begrænset til et beløb svarende til honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 10 millioner kroner.

Klienten accepterer, at krav alene kan rejses mod Loeven og således ikke mod de enkelte partnere, medarbejdere eller dets komplementar. Loeven har tegnet ansvarsforsikring hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK, og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

ANDRE RÅDGIVERE
Såfremt det i forbindelse med opgavens udførelse er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, vil vi aftale dette nærmere med klienten, inden der rettes henvendelse til sådanne rådgivere. Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, uanset om fakturaen stiles til Loeven. Vi påtager os ikke ansvar forden rådgivning, som ydes af sådanne3 rådgivere.

AFSLUTNING AF KLIENTFORHOLD ELLER SAG
Vores klientforhold ophører på det tidspunkt, hvor den afsluttende faktura for vores bistand udstedes, eller på begæring af klienten. Såfremt vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen, forbeholder vi os retten til at udtræde af denne.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.
Vi opbevarer uden beregning sagsakter i 5 år fra opgavens afslutning.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Loeven tilhører Loeven, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Når en opgave, hvor Loeven har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt, er Loeven berettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

KLAGEADGANG
Såfremt vores rådgivning eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil således drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning herpå.

Vi er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. Eventuelle klager over vores rådgivning og honorar kan således indgives til Advokatnævnet.

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere om de advokatetiske regler på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Advokatnævnet behandler klager over advokater, og hvis du har brug for at vide mere, kan du læse mere på: www. advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.

LOVVALG OG VÆRNETING
Eventuelle tvister mellem en klient og Loeven kan alene behandles under dansk ret og skal indbringes for de danske domstole, som har eksklusiv kompetence til at behandle sager om krav mod Loeven.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret 20. juni 2023