Specialer

Loeven rådgiver om de ansættelsesretlige forhold, der opstår mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi repræsenterer arbejdsgivere, bestyrelsesmedlemmer og direktører. Vores ekspertiser omfatter bl.a. direktørkontrakter, funktionærforhold, vikarer, løsarbejdere, incitamentsprogrammer, ind- og udstationering, opsigelser og bortvisning, personalehåndbøger, virksomhedsoverdragelser, interne undersøgelser samt konfliktløsning.

Loeven rådgiver danske og internationale finansielle institutioner, fonde, andre långivere, FinTech leverandører, crowdfunding platforme samt kommercielle låntagere i forbindelse med forhandling, indgåelse samt eksekvering af finansielle kontrakter. Vores brancheteam assisterer med etablering af optimale lånestrukturer; ofte i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere. Vi har lang erfaring med virksomheders kommercielle lånoptagelser, sammensætning af relevante sikkerhedspakker, FinTech, akkvisitionsfinansiering, (konvertible) obligationer, projektfinansiering, mezzanin og andre hybride lånefinansieringer, syndikerede lån, interkreditoraftaler, restrukturering samt finansiel regulering, herunder dialog med Finanstilsynet.
Loeven rådgiver om bestyrelsens arbejde. Corporate Governance (god selskabsledelse) bliver stadig et mere centralt punkt, som virksomheder bedømmes på. Vores advokater har personlige erfaringer som bestyrelsesmedlemmer og rådgiver derfor i øjenhøjde. Vores specialer omfatter bl.a. selskabsret, generalforsamlinger, forretningsordener og ledelsesinstrukser, retningslinjer for god selskabsledelse, CSR, ledelsesansvar og konfliktløsning.
Loeven rådgiver danske og internationale virksomheder om legal risk management. I en stærkt digitaliseret og globaliseret verden, er der behov for en vis ensretning af medarbejdere og samarbejdspartneres kommercielle adfærd, for at virksomhederne troværdigt kan imødekomme den fortsat stigende regulering. Det er særligt væsentligt at sikre sin juridiske risikoprofil i forbindelse med hurtig vækst, så dette ikke resulterer i en begrænset konkurrenceevne, fald i kvalitet og usmidige interne processer samt ansvarsfordeling. Vores erfaringer omfatter bl.a. interne undersøgelser, udarbejdelse af compliance retningslinjer, persondataforhold, anti-korruption (UK Anti-Bribery/FCPA), whistleblower-ordninger samt assistance og tilrettelæggelse af audits.
Loeven rådgiver om alle forhold omkring virksomheders e-handelskoncepter samt markedsføring. Markedsføring over for forbrugere bliver fortsat mere kompleks og reguleret, og vi har væsentlige kvalifikationer til at assistere detailhandelen i forholdet til netop denne kundegruppe. Vores erfaringer omfatter bl.a. oplysningskrav forbundet med e-handel, udarbejdelse af almindelige leveringsbetinger, fortrydelsesret, persondata, immaterielle forhold, in- og outsourcing, markedsføring og forbrugerret.
Loeven rådgiver såvel danske som udenlandske klienter om databeskyttelse og persondataret, herunder dataflow analyser og lovlig behandling af personoplysninger, fortegnelser og politikker for behandling af personoplysninger, fastlæggelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, håndtering af sikkerhedsbrud, binding corporate rules, databehandleraftaler og due diligence-undersøgelser ved virksomhedsoverdragelser. Loevens team af specialister har indgående erfaring inden for persondataretten, og vi rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder om persondataretlige forpligtelser. Loeven er valgt som databeskyttelsesrådgiver for store og mellemstore danske virksomheder.
Loeven rådgiver i alle forhold omkring etablering og ændring af selskaber, virksomheder og fonde, herunder valg af selskabsform, ejer- og kapitalforhold, generalforsamlinger og ledelsesforhold, corporate governance, fusion, spaltning, likvidation samt overdragelse af kapitalandele. Vi har indgående erfaring i at assistere vores klienter i kontraktforhandlinger, ikke mindst i forbindelse med indgåelse af købsaftaler, joint ventures, strategiske alliancer, samarbejdsaftaler, produktions- og leveringsaftaler, outsourcing samt ved udarbejdelse af leveringsbetingelser.
Loeven rådgiver ejendomsbranchen i forbindelse med udvikling af ejendomsprojekter, overdragelse af erhvervs- og boligejendomme samt i udlejnings- og entrepriseforhold samt tvister herom. Vores erfaringer omfatter bl.a. forhandling og indgåelse af købsaftaler, due diligence, rådgivning om optimale finansierings- og akkvisitionsstrukturer, indgåelse af bolig- og erhvervslejekontrakter, opsigelse og fraflytning, assistance med optimering af investeringsejendomme, tinglysning, erstatningsansvar samt konfliktløsning.
Loeven yder højt specialiseret assistance indenfor alle immaterialretlige områder, herunder især designret, ophavsret, patenter og varemærker, og indenfor beslægtede områder såsom lov om forretningshemmeligheder og de relevante dele af markedsføringsretten og portræt/personlighedsretten. Vores specialistadvokater har årelang erfaring med sager indenfor alle disse områder. Vores assistance vedrører typisk overdragelse eller licensiering af IP-rettigheder, herunder bl.a. due diligence og udarbejdelse og forhandling af overdragelses- og licensaftaler, eller tvister, herunder krænkelsessager, sager om midlertidige forbud og bevissikringssager. Specialisterne hos Loeven har gennem årene ført et meget betydeligt antal retssager for bl.a. Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret samt for voldgiftsretter om krænkelse af immaterialrettigheder eller om immaterialretlige kontrakter.
Loeven rådgiver såvel danske som udenlandske klienter, der beskæftiger sig med udvikling, licensering, distribution og salg af IT-services. Derudover rådgiver Loeven offentlige myndigheder, der indkøber it-ydelser under iagttagelse af udbudsreglerne. Loevens team af specialister har et indgående kendskab til såvel IT-rettens retlige rammer som de tekniske og forretningsmæssige rammer for IT-services og IT-infrastruktur.
Loeven rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle problemstillinger knyttet til konkurser og rekonstruktioner. Vores advokater inden for området har stor erfaring med behandling af insolvensretlige problemstillinger og ikke mindst rekonstruktioner. Hos Loeven er en af vores advokater certificeret insolvensadvokat og tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel, hvorfor vi også her kan tilbyde rådgivning på højeste faglige niveau. Loeven repræsenterer kreditorer, såvel professionelle og institutionelle som private og lønmodtagere, i alle insolvensretlige forhold. Vi kan hurtigt bistå, når en debitor ikke kan betale sine kreditorer, ligesom vi også gerne repræsenterer nødlidende virksomheder.
Loeven rådgiver børsnoterede virksomheder og andre markedsdeltagere. Vi har høj ekspertise med at rådgive virksomheder i forbindelse med optagelse af handel og emissioner, herunder særligt på vækstbørsen Nasdaq First North. Som det blot andet advokatfirma uden for USA, og som det eneste advokatfirma i Danmark, er Loeven godkendt som sponsor på amerikanske OTC Markets (OTCQX/QB). Godkendelsen giver os en unik mulighed for at hjælpe virksomheder med at få adgang til investorer på verdens største kapitalmarked, USA. Loeven tilbyder blandt andet rådgivning inden for børsnotering, emission (primær og sekundære), børsregler, overtagelsestilbud og corporate governance. Vores team arbejder tæt sammen med vores specialer inden for bl.a. køb og salg af virksomheder (M&A) og erhvervs-, selskabs- og fondsret med henblik på at sikre vores klienter en grundig og smidig proces.
Loeven fører rets- og voldgiftssager for danske og internationale virksomheder for de danske domstole, på alle niveauer, herunder for Højesteret og for EU-domstolen og i internationale voldgiftssager. Loevens specialister også er uddannet og fungerer som voldgiftsdommer og mediator. Vores rådgivning respekterer, at tvister kan være særligt byrdefulde og således har stor betydning kommercielt. Vi assisterer i forligsforhandlinger, mediation og anden alternativ konfliktløsning, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt, herunder ved at udtage stævninger, udarbejde processkrifter, hovedforhandle, sammensætte voldgiftsretter samt nedlægge forbud.
Loevens advokater virker ofte som kuratorer i konkursboer eller som udpeget rekonstruktører under en rekonstruktion. Loevens advokater har i denne forbindelse erfaring med konkursbehandling af så godt som alle brancher og har stor erfaring med konkursboer med aktiviteter og problemstillinger i flere lande. Loeven rådgiver også gerne nødlidende virksomheder og deres ledelser i forbindelse med konkursens indtræden eller efterfølgende.
Loeven har omfattende erfaring i at rådgive danske og internationale virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A) i Danmark. Vi samarbejder med investeringsbanker og corporate finance advisory teams for at sikre en optimal transaktionsstruktur for vores klienter. Vores assistance omfatter primært venture capital, private equity, joint ventures/strategiske alliancer, generationsskifter samt equity crowdfunding. Vi hjælper bl.a. med grænseoverskridende projektstyring, forhandling af overdragelses- og investeringsaftaler samt term sheets, opsætning af datarum, due diligence undersøgelser, gennemførelse af handler (closing), incitamentsprogrammer og ejeraftaler.
Loeven yder assistance indenfor alle områder af medieretten inklusiv den stigende EU-retlige regulering, herunder sager om presseetik, medieansvar vedrørende den redaktionelle virksomhed, mediernes ytringsfrihed, freds- og ærekrænkelser, informations- og kildebeskyttelse, og adgang til informationsindsamling fra offentlige myndigheder og domstolene. Loevens eksperter på området har bistået i såvel vejledende/forebyggende rådgivning såvel som bistået i en række sager ved domstolene såvel som Pressenævnet.
Loeven rådgiver private equity fonde og andre investorer i forbindelse med fundraising, etablering af fonde/investeringsenheder samt konkrete investeringsstrukturer. I vores rådgivning inddrager vi også de seneste internationale trends og vilkår fra ILPA, IPEV Guidelines samt fra EVCA og BVCA. Vores erfaringer omfatter bl.a. investerings- og ejeraftaler, herunder investment management agreements, limited partnership agreements og carried interest contracts, FAIF forhold, assistance med IM, assistance til general partners omkring deres særlige forhold, afgivelse af legal opinions, ILPA statements, tilrettelæggelse af incitamentsprogrammer, interne arbejdsgange i henhold til IMA, due diligence undersøgelser, investering i samt køb og salg af virksomheder (M&A), exit, likvidation af fonde og distribution af dividender.
Loeven rådgiver virksomheder og deres ledelser i forbindelse med rekonstruktion af nødlidende virksomheder. Vi forhandler gerne på virksomhedens vegne med banker og kreditorer i forbindelse med rekonstruktioner eller frivillige gælds- og akkordordninger. Det primære formål med vores rådgivning er at sikre virksomhedens overlevelse og i denne forbindelse ikke mindst søge at bevare virksomhedens arbejdspladser.
Loeven rådgiver danske og udenlandske klienter om udbudsretlige emner og offentlig privat samarbejde med den offentlige sektor i Danmark. Loeven rådgiver herudover en række offentlige myndigheder om udbudsretlige emner og medvirker i alle dele af udbudsforretningen. Desuden fører Loeven klagesager for Klagenævnet for Udbud. Loevens team af specialister har indgående erfaring inden for udbudsretten og har gennemført flere udbudsforretninger både for private virksomheder og offentlige ordregivere. Loeven har desuden et bredt kendskab til danske marked for offentlige indkøb og services og rådgiver bl.a. en række specialiserede virksomheder om salg af services og administration af kontrakter i den offentlige sektor.
Loeven rådgiver udenlandske virksomheder omkring etablering i Danmark. Vi samarbejder tæt med Udenrigsministeriet (Invest in Denmark), og tilrettelægger sammen med vores klienter den mest smidige etablering i alt fra valg af selskabsform, moms- og skatteforhold, medarbejderforhold samt arbejds- og opholdstilladelser.

DA / EN